Algemene voorwaarden | Waldorfshop - Waldorfspeelgoed en -materiaal voor Waldorf-kleuterschool, Waldorfschool, kinderen en ouders

Algemene voorwaarden


§ 1 Toepassingsgebied
    § 2 Sluiting van de overeenkomst
    § 3 Prijzen, porto en verzendkosten, verrekening
    § 4 Reclamebonnen
    § 5 Levering
    § 6 Recht van herroeping
    § 7 Kwaliteits- en eigendomsgebreken
    § 8 Aansprakelijkheid
    § 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
    Identificatie van de leverancier

§ 1 Toepassingsgebied

    De diensten van Universnatur GmbH worden uitsluitend geleverd op basis van de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van bestelling geldige versie.
    Onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Eventuele voorwaarden van de koper die afwijken van onze voorwaarden zijn niet geldig, tenzij wij er uitdrukkelijk mee instemmen.
    De overeenkomst wordt uitsluitend in de volgende taal gesloten: Duits.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

    Met de presentatie van en reclame voor artikelen in onze onlineshops, in catalogi of andere reclamemedia doen wij geen bindend aanbod voor de verkoop van bepaalde artikelen. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij uw bestelling aanvaarden door middel van een verklaring van aanvaarding of door het leveren van de bestelde artikelen. Op de termijnverbintenis voor uw bestelling is de wettelijke regeling (§ 147 lid 2 BGB) van toepassing.
    U kunt artikelen bestellen in onze onlineshops (door op de knop "kopen" te klikken), per telefoon, per fax, per e-mail of schriftelijk per post. Als u via onze online winkel of per e-mail hebt besteld, bevestigen wij onmiddellijk de ontvangst van uw bestelling per e-mail. Deze bevestiging houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in.
    Bestellingen worden alleen geaccepteerd vanaf een minimum orderwaarde. De minimale bestelwaarde vindt u in onze catalogi en in onze onlineshops.

§ 3 Prijzen, porto en verzendkosten, verrekening

    Alle prijzen die in onze online shop, in catalogi of op ander reclamemateriaal worden vermeld, zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde, vermeerderd met eventuele verzend- en portokosten.
    De porto- en verzendkosten voor leveringen binnen Duitsland, Oostenrijk en Nederland zijn aangegeven in onze prijsopgaven in de catalogus en in onze onlineshops.
    De betalingsmodaliteiten worden landspecifiek geregeld in de volgende consumenteninformatie.
    Aan klanten die buiten Duitsland wonen of gevestigd zijn, wordt alleen tegen vooruitbetaling geleverd.
    U hebt geen recht op compensatie met onze vorderingen, tenzij uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. Deze beperking van het recht op verrekening geldt niet voor verrekening met vorderingen van ons die uit dezelfde overeenkomst als de verrekende vordering voortvloeien en die in een wederkerige verhouding tot laatstgenoemde staan (zoals in het geval van verrekening van een vordering tot schadevergoeding wegens gebrekkige of vertraagde levering met de koopprijsvordering voor deze levering).
    Universnatur GmbH behoudt zich het recht voor om de aanbieder van de verzenddienst te bepalen.

§ 4 Promotiebonnen

    In het kader van diverse campagnes worden promotionele waardebonnen uitgegeven.
    Promotionele waardebonnen zijn over het algemeen gebonden aan een periode en een minimumaankoopwaarde van niet-prijsgebonden artikelen. De minimum aankoopwaarde is de bestelwaarde van de niet-prijsgebonden artikelen na aftrek van de promotiebon, alle retourzendingen en niet-leverbare artikelen. Porto- en verzendkosten tellen niet mee voor de minimum aankoopwaarde.
    Indien de waarde van de bestelling onder de minimum aankoopwaarde valt, bestaat er geen recht op de kortingsbon. Een eerder ingewisselde promotionele voucher verliest zijn geldigheid wanneer bijvoorbeeld de minimumwaarde van de aankoop later wordt onderschreden door een retourzending.
    Zelfs indien de promotionele waardebon zijn geldigheid verliest, blijft het koopcontract van kracht. Elke latere vordering die voortvloeit uit het vervallen van de promotiebon moet binnen 14 dagen worden terugbetaald.
    Promotionele waardebonnen kunnen alleen direct bij de bestelling worden ingewisseld. Een latere aflossing is niet mogelijk.
    Promotiebonnen zijn een vrijwillige dienst en kunnen slechts eenmaal per promotieperiode en per huishouden worden ingewisseld.
    Promotiebonnen worden niet uitbetaald. Het inwisselen van de promotiebon voor een cadeaubon is niet mogelijk.
    Kortingsbonnen kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen/kortingsbonnen.

§ 5 Levering

    De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.
    Indien wij een besteld artikel na het sluiten van een koopcontract met u niet of niet tijdig kunnen leveren, hoewel wij voor het sluiten van het contract een overeenkomstig koopcontract met een leverancier hebben gesloten, hebben wij het recht ons van de leveringsplicht te ontheffen. In dat geval zijn wij verplicht u onmiddellijk te informeren over de onbeschikbaarheid van het artikel en u de eventueel betaalde vergoeding onmiddellijk terug te betalen.

§ 6 Herroepingsrecht

    Indien u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die een bestelling plaatst voor een doel dat overwegend noch commercieel noch zelfstandig is), beschikt u over een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Annuleringsvoorwaarden:

(1) Recht van herroeping
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan in kennis stellen,

Universnatur GmbH, Rankinestraße 4, 86899 Landsberg am Lech.
Annuleringsvoorwaarden:
Universnatur GmbH, waldorfshop, Rankinestraße 4, 86899 Landsberg am lech.
Telefoon: +49 8191 9369 300
e-mail: kundenservice@waldorfshop.eu

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

(2) Gevolgen van de herroeping
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan u terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Goederen die als pakket kunnen worden verzonden, moet u ons onverwijld en in elk geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, terugsturen of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten van de terugzending uitsluitend in Duitsland. Voor alle andere landen draagt de koper de kosten van de terugzending.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

- Einde van de annuleringsvoorwaarden -

Nota over de wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Volgens de wettelijke bepalingen heeft u onder andere geen recht op herroeping bij overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd (§ 312g lid 2 nr. 1 BGB), bij de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden (§ 312g lid 2 nr. 1 BGB), bij de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden (§ 312g lid 2 nr. 2 BGB). 2 BGB), voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien het zegel na levering is verwijderd (§ 312g lid 2 nr. 3 BGB), voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel na levering is verwijderd (§ 312g lid 2 nr. 6 BGB), voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten (§ 312g lid 2 nr. 7 BGB).
§ 7 Kwaliteits- en eigendomsgebreken

    In geval van materiële gebreken of rechtsgebreken aan de geleverde goederen kunt u onbeperkt aanspraak maken op alle rechten die uit de wettelijke bepalingen voortvloeien, echter met dien verstande dat de beperkingen en uitsluitingen van § 8 van toepassing zijn op aanspraken op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven.
    Eventuele door ons voor bepaalde artikelen gegeven verkopersgaranties of door de fabrikanten van bepaalde artikelen gegeven fabrieksgaranties vormen een aanvulling op de aanspraken wegens materiële gebreken of rechtsgebreken in de zin van lid 1. Voor de omvang van deze garanties wordt verwezen naar de garantievoorwaarden die bij de betreffende geleverde artikelen zijn gevoegd.

§ 8 Aansprakelijkheid

    Wij zijn jegens u aansprakelijk in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid voor schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten in geval van opzet en grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In andere gevallen zijn wij - voor zover in lid 2 niet anders is bepaald - bij schending van een contractuele verplichting, waarvan de nakoming een voorwaarde voor de goede uitvoering van het contract is en op de nakoming waarvan u als klant regelmatig mag vertrouwen (zgn. kardinale verplichting), slechts aansprakelijk tot vergoeding van de voorzienbare en typisch optredende schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2.
    Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor aangenomen garanties van de verkoper en krachtens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.
    De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten.
    De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook in gevallen waarin u recht heeft op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten wegens materiële gebreken of eigendomsgebreken van geleverde artikelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

§ 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

    Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien u de bestelling als consument heeft geplaatst en op het moment van uw bestelling uw gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijft de toepassing van de dwingende wettelijke bepalingen van dit land onaangetast door de rechtskeuze gemaakt in zin 1.
    Indien u een handelaar bent en uw maatschappelijke zetel op het ogenblik van de bestelling in Duitsland heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank Freiburg im Breisgau; wij kunnen echter ook een vordering instellen bij een andere rechtbank met lokale bevoegdheid. In alle andere opzichten zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing op de plaatselijke en internationale jurisdictie.

Klachten en geschillen (VSBG)

De EU-Commissie biedt een internetplatform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, dat toegankelijk is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben daar de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling op te helderen.

Wij zijn in het algemeen bereid deel te nemen aan een kosteloze, buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor de erkende arbitragecommissie voor consumentenzaken "Der Online-Schlichter, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl, Duitsland, "www.online-schlichter.de".

Indien daar geen overeenstemming wordt bereikt, heeft de klant het recht gerechtelijke stappen te ondernemen.
Identificatie van de leverancier

Universnatur GmbH, Rankinestraße 4 , 86899 Landsberg, Duitsland
Gedelegeerd bestuurder: Armin Steuernagel, Sebastian Neu
Ust-ID: DE265896844 Handelsregister Augsburg HRB 34028
Telefoon: +49 8191 9369 300
E-mail: kundenservice@waldorfshop.eu

Universnatur GmbH
Status: 24.08.2019